ओशाकामाआयोजना हुने राहदानी/कन्सुलर घुम्ती सेवा सम्बन्धी जरुरी सूचना ।