विद्युतीय राहदानी (e-Passport) का लागि लाग्ने राजस्व दस्तुरमा संशोधन भएको सम्बन्धी सूचना ।