विधुतीय राहदानी (e-Passport) का लागि प्रि-इनरोलमेन्ट शुरु भएको सम्बन्धी जरुरी सूचना

Embassy of nepal Tokyo