विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट व्यक्तिगत घटना (जन्म र मृत्यु) दर्ता सम्बन्धी सूचना ।