व्यक्तिगत घटना (जन्म र मृत्यु) दर्ता सम्बन्धी सूचना ।

व्यक्तिगत घटना (जन्म र मृत्यु) दर्ता सम्बन्धी सूचना

जन्म दर्ता तथा मृत्यु दर्ताको लागि अनलाइन फाराम भर्ने लिंक

जन्म दर्ता सूचना PDF फाराम

मृत्यु दर्ता सूचना PDF फाराम