होक्काइडोमा विद्युतीय राहदानी तथा अन्य कन्सुलर कार्यका लागि घुम्ती सेवा सम्बन्धी जरुरी सूचना ।